Verklaring betreffende gegevensbescherming

1. Een kort overzicht van gegevensbescherming

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp Gegevensbescherming treft u aan in onze Verklaring betreffende gegevensbescherming die onder deze tekst is vermeld.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De exploitant van de website verzamelt de gegevens op deze website. De contactgegevens treft u aan in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd bij het bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd, zodra u naar onze website gaat.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos beschikbaar te stellen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos inlichtingen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt bovendien het recht om correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp Bescherming van persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon is vermeld. Verder heeft u een recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van externe aanbieders

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden verwezen. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde gegevens daarover treft u in de volgende Verklaring betreffende gegevensbescherming aan.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze Verklaring betreffende gegevensbescherming treft u informatie aan over de mogelijkheden voor het aanteken van bezwaar.

 

2. Algemene aanwijzingen en verplichte gegevens

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's vatten de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus op. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming alsmede deze Verklaring betreffende gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze Verklaring betreffende gegevensbescherming licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze licht ook toe hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) hiaten ten aanzien van de veiligheid kan hebben. Een ononderbroken bescherming van de gegevens tegen toegang door externe partijen is niet mogelijk.

Aanwijzing naar de verantwoordelijke locatie

De verantwoordelijke locatie voor gegevensverwerking op deze website is:

Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
72505 Krauchenwies
Telefoon: 07576 772 0
E-mail: info[at]optigruen[dot]de

De verantwoordelijke locatie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist (bijv. naam, e-mailadres, e.a.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel processen met gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde processen betreffende gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

Bij wettelijke overtredingen van de Verordening betreffende gegevensbescherming heeft de betrokkene een recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. De verantwoordelijke toezichthouder bij wettelijke kwesties betreffende gegevensbescherming is de federale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming alsmede hun contactgegevens treft u via de volgende link aan: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL- resp. TLS-encryptie

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van de pagina stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen, omdat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wijzigt en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door externe partijen worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkeren, wissen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze inlichtingen over de over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst daarvan en de ontvanger, alsmede het doel van de gegevensverwerking, en evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover alsmede over verdere vragen over het onderwerp Persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon is vermeld.

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee is bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagd advertentie- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke maatregelen voor bij de ongewenste toezending van advertentie-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

 

3. Functionaris gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris gegevensbescherming aangetrokken.

bbcom secure Deutschland gmbh
Wolfgang Homann
Reichenaustraße 11
78467 Konstanz
Telefoon: 07531 584 799 0
E-Mail: datenschutz.optigruen[at]bbcomsecure[dot]de

 

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zgn. cookies. Cookies veroorzaken geen schade op de computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bestemd om ons assortiment gebruikersvriendelijk, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zgn. "Sessie-cookies". Deze worden na het afsluiten van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen, totdat u deze wist. Met deze cookies zijn wij in staat om uw browser de volgende keer weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat cookies slechts in individuele gevallen worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies in bepaalde situaties of in het algemeen wordt uitgesloten en dat het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website zijn beperkt.

Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) zijn vereist, worden op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze Verklaring betreffende gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt automatisch gegevens in zogenaamde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons overdraagt, en slaat deze op. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Host-naam van de computer die toegang verkrijgt
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f AVG dat de verwerking van gegevens om aan een contract te voldoen of voorlopige contractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u aanvragen naar ons toestuurt via het contactformulier, slaan wij uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor aansluitende vragen bij ons op. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt daardoor uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitvoerde processen betreffende gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, totdat u van ons eist om deze te wissen, uw toestemming voor opslag herroept of totdat het doel van de gegevensopslag niet meer bestaat (bijv. nadat uw aanvraag werd behandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

 

5. Analysehulpmiddelen en reclame

 

 

6. Newsletter

Gegevens Newsletter

Wanneer u de op de website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres alsmede gegevens nodig, waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en u zich akkoord verklaart met de ontvangst van de Newsletter. Meer gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie. Wij geven deze niet aan externe partijen door.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de Newsletter werden ingevoerd, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres, alsmede het gebruik daarvan voor verzending van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de Newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitvoerde processen betreffende gegevensverwerking blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

De gegevens die wij van u hebben opgeslagen met als doel de ontvangst van de Newsletter, worden door ons tot aan uw uitschrijving van de Newsletter opgeslagen en na de afzegging van de Newsletter gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), blijven hierdoor onverminderd van kracht.

Inxmail

Deze website maakt gebruik van Inxmail voor verzending van Newsletters. Aanbieder is Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg i.Br., Duitsland.

Inxmail is een dienst waarmee o.a. de verzending van Newsletters kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u hebt ingevoerd voor ontvangst van de Newsletter, worden op servers van Inxmail in Duitsland opgeslagen.

Wanneer u geen analyse door Inxmail wenst, moet u de Newsletter afzeggen. Hiervoor stellen wij in elk Newsletter-bericht een overeenkomstige link ter beschikking. Verder kunt u de Newsletter ook direct via de website afzeggen.

Gegevensanalyse door Inxmail

Voor het doel van de analyse bevatten de met Inxmail verzonden e-mails een zgn. “Tracking-Pixel” die bij het openen van de e-mail een verbinding tot stand brengt met de servers van Inxmail. Op die manier kan worden vastgesteld of een Newsletter-bericht werd geopend.

Verder kunnen wij met behulp van Inxmail bepalen of en welke links in het Newsletter-bericht werden aangeklikt. Bij alle links in de e-mail gaat het om zogenaamde Tracking-links, waarmee uw klikken kunnen worden geteld.

Meer informatie over de analysefuncties van Inxmail treft u aan onder de volgende link: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

Rechtsgrond

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de reeds uitvoerde processen betreffende gegevensverwerking blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

Bewaartermijn

De gegevens die wij van u hebben opgeslagen met als doel de ontvangst van de Newsletter, worden door ons tot aan uw uitschrijving van de Newsletter opgeslagen en na de afzegging van de Newsletter zowel van onze servers als van de servers van Inxmail gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), blijven hierdoor onverminderd van kracht.

Meer informatie treft u aan in de bepalingen betreffende gegevensbescherming van Inxmail onder: https://www.inxmail.de/datenschutz

Sluiting van een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Inxmail een overeenkomst gesloten, waarin wij Inxmail verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan externe partijen door te geven.

 

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u één van onze van een YouTube-plug-in voorziene pagina bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven, welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u uit uw YouTube-account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze onlineaanbiedingen. Dit geeft een rechtmatig belang in de betekenis van art. 6 lid 1 lit. f AVG weer.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op de gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze onlineaanbieding en in het belang van het gemakkelijk kunnen vinden van de locaties die wij op de website hebben aangegeven. Dit geeft een rechtmatig belang in de betekenis van art. 6 lid 1 lit. f AVG weer.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/