Samenvatting NTA 8292 Windweerstand Begroeide Daken

INLEIDING

Bevestigde dakbedekking moest voldoen aan de eisen uit de NEN-EN 1991-1-4 +NB, NEN 6707 en de NPR 6708 waarbij voor de bevestiging van de dakbedekking het groendak buiten beschouwing werd gelaten. De vraag is of de bevestiging van de dakbedekking deels of geheel weggelaten kan worden wanneer er een groendak toegepast gaat worden?
Groen voor grind uitwisselen mag en kan niet zomaar!
Belangrijk document is de ‘Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen’!
In de Vakrichtlijn staat aangegeven dat bij groendak de dakbedekking mechanisch bevestigd of partieel gekleefd dient te worden.

WINDBELASTING DAKBEGROEIING

In de norm NEN-EN 1991-1-4 +NB staat hoe de windbelasting berekend moet worden op platte daken.
Wanneer deze basisberekening wordt gevolgd en geen rekening gehouden wordt met drukvereffening kan geen enkel dak meer gemaakt worden.
In de praktijk ontbrak een juiste onderbouwing voor de drukvereffeningsfactor bij het toepassen van groene daken.
In de Nederlandse normen zijn voor losliggende dakbedekking, afgewerkt met grind en/of tegels, drukvereffeningsfactoren gegeven waardoor de externe windbelasting op de dakbedekking rekenkundig enorm kan worden gereduceerd. Hierdoor ontstaan gangbare diktes ballast, 40,50, 60 mm grind bijvoorbeeld.
Bij het bepalen van windbelasting en windweerstand moet onderscheid gemaakt worden in de:

  • Opwaartse belasting
  • Windweerstand
  • Risico van verwaaien (winderosie)

Een groendak moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012, als het onderdeel is van de constructieve veiligheid van een gebouw. Dus als het dak niet kan functioneren zonder groendak (en zal wegwaaien) dan is het groendak onderdeel van het gebouw, daarom moet het voldoen aan het Bouwbesluit.

WEERSTAND TEGEN WINDZUIGING

In de NTA is de algemene bepalingsmethode gegeven voor het bepalen van de windbelasting en windweerstand. De drukvereffeningsfactor bepaalt met name de hoogte van de windbelasting. De fabrikant van het groendaksysteem dient de drukvereffeningsfactor te onderzoeken conform
NEN-EN 1990-1-5 en NEN-EN 1991-1-4. De NTA verwijst naar de Eurocodes, maar geeft ook een tabel voor gebouwen tot 12 meter hoogte waarin wordt aangegeven wat de benodigde droge masse van het groendak moet zijn bij een losliggende dakbedekking.

WEERSTAND TEGEN WINDEROSIE

Ongebonden substraat kan verwaaien (erosie) waardoor uiteindelijk de windweerstand afneemt van het gehele groendaksysteem. De NTA gaat uit van onvolgroeide systemen, omdat er geen normen en/of Eurocodes zijn die gelden voor vegetatie.

WINDBELASTINGBEREKENING VIA OPTIGRÜN

Altijd aanleveren:

  • Projectnaam, adres, plaats
  • Langste lengte gebouw
  • Langste breedte gebouw
  • Hoogte gebouw tot bovenkant dakopstand/dakrand
  • Hoogte dakopstand/dakrand
  • Windbelastingsberekening van de dakdekker waar minimaal de randzones G & F staan aangegeven.

GARANTIES

Garanties zijn enkel te geven op berekeningen tot 12 meter conform de NTA.
Optigrün en/of haar verwerker kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij het toepassen van dakbegroeiing als ballast bij daken hoger dan 12 meter, omdat er geen juridisch kader en/of normen zijn waarnaar verwezen kan worden. De dakdekker blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor het juist toepassen van de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen, NEN-EN 1991-1-4, NEN-EN 1990 en het Bouwbesluit 2012.

Opmaak: jan 2020, Nijkerk.